Privacy statement Ikwiltuinmeubelen.nl

Inleiding

Ikwiltuinmeubelen.nl neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kan je in dit Privacy Statement lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met @ikwiltuinmeubelen.nl.

Wie is Ikwiltuinmeubelen.nl?

Ikwiltuinmeubelen.nl is de besloten vennootschap Oude Wesselink Tuinmeubelen, kantoorhoudende te (7468 DL) Enter aan De Bleek 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61413585.

Wanneer Ikwiltuinmeubelen.nl jouw persoonsgegevens verwerkt, is Ikwiltuinmeubelen.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Ikwiltuinmeubelen.nl jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Ikwiltuinmeubelen.nl persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Ikwiltuinmeubelen.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Ikwiltuinmeubelen.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres,Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres,Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer,Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Affiliate marketing
Gegevens: Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
etrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Retargeting
Gegevens: Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: A/B testing
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Wachtwoord, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Surfgedrag, Gegevens over het gedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Ikwiltuinmeubelen.nl heeft gegevens over jou in bezit, omdat je die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kan je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Ikwiltuinmeubelen.nl over je zijn vastgelegd, kan je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kan je een verzoek hiertoe doen bij Ikwiltuinmeubelen.nl. Je kan verzoeken dat Ikwiltuinmeubelen.nl je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Ikwiltuinmeubelen.nl te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Ikwiltuinmeubelen.nl of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht je persoonsgegevens van Ikwiltuinmeubelen.nl te verkrijgen. Ikwiltuinmeubelen.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kan je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Ikwiltuinmeubelen.nl je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Ikwiltuinmeubelen.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@ikwiltuinmeubelen.nl. Ikwiltuinmeubelen.nl zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Ikwiltuinmeubelen.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Ikwiltuinmeubelen.nl je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Ikwiltuinmeubelen.nl

Het kan zijn dat Ikwiltuinmeubelen.nl verplicht is jouw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Ikwiltuinmeubelen.nl gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Ikwiltuinmeubelen.nl gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om je privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Ikwiltuinmeubelen.nl toestemming aan je vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kan je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Ikwiltuinmeubelen.nl ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Ikwiltuinmeubelen.nl worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Ikwiltuinmeubelen.nl worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waaropIkwiltuinmeubelen.nl jouw gegevens gebruikt, dan kan je een e-mail sturen naar info@ikwiltuinmeubelen.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Ikwiltuinmeubelen.nl je gegevens verwerkt, kan je een e-mail sturen naar info@ikwiltuinmeubelen.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.